Terugbetaling en annulering:

Y-Axis is verplicht de vertrouwelijkheid en privacy van een cliënt te respecteren. Dienovereenkomstig neemt Y-Axis redelijke stappen om de door Y-Axis verzamelde persoonlijke informatie te beschermen tegen misbruik en verlies en tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking. Y-Axis kan de persoonlijke informatie van de klant (en, indien van toepassing, de familie van de klant) gebruiken en openbaar maken voor het primaire doel waarvoor deze is verzameld, voor redelijkerwijs te verwachten secundaire doeleinden die verband houden met het primaire doel, en in andere omstandigheden zoals toegestaan. door de Privacywet. Over het algemeen zal Y-Axis de persoonlijke gegevens van de klant openbaar maken voor de volgende doeleinden:  

 • Om onze zaken uit te voeren, 

 • Om onze diensten aan te bieden en op de markt te brengen, 

 • Om met de klant te communiceren, 

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, en 

 • Om ons te helpen onze diensten te beheren en te verbeteren.  

Y-Axis zal onder geen enkele omstandigheid restitutie verlenen voor vroegtijdige intrekking van de service.

 1. De genoemde restitutiepercentages gelden voor de betaalde fullservicefee en niet alleen voor het betaalde bedrag. Terugbetalingspercentages zijn alleen van toepassing als de volledige prijs van het product zonder saldo wordt betaald. Klanten komen niet in aanmerking voor het restitutiepercentage, ook al vallen ze onder één van de genoemde clausules of hebben ze niet de volledige genoemde full-service vergoeding betaald. 
 2. De immigratie-uitspraken worden soms verdisconteerd op basis van toekomstige verwachtingen en klanten worden vooraf geregistreerd, dat wil zeggen voordat de daadwerkelijke kwalificatie wordt aangekondigd om er zeker van te zijn dat aan het plafondsysteem wordt voldaan. Er is vooraf afgesproken dat de klant dit erkent en bereid is dit te doen om de last-minute haast te verminderen en zich aan alle vereisten voor te bereiden tegen de tijd dat de immigratieautoriteiten deze aankondigen. Als het profiel van de klant na de aankondiging niet in aanmerking komt, kan de klant ervoor kiezen om over te stappen naar andere mogelijkheden.
 3. Y-Axis hanteert een nultolerantiebeleid voor terugboekingen. Elke klant die een creditcardbetaling betwist die geldig blijkt te zijn, wordt permanent op de zwarte lijst geplaatst en uitgesloten van het gebruik van de service. Eventuele achterstallige vergoedingen en kosten zullen ter incasso worden verzonden. Als onze incasso-inspanningen mislukken, zullen onbetaalde schulden worden gerapporteerd aan alle beschikbare kredietinformatiebureaus.
 4. De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat het totale factuurbedrag (factuurwaarde) de Y-Axis consultkosten en de toepasselijke belasting omvat. De terugbetaling wordt echter alleen berekend op basis van de Y-Axis-consultatiekosten. Het belastingdeel is in geen enkel stadium restitueerbaar.
 5. In geval van afwijzing door de immigratieautoriteiten zal Y-Axis het toepasselijke bedrag terugbetalen zoals vermeld in de overeenkomst. De terugbetaling vindt plaats binnen 15-30 werkdagen nadat de klant het online claimformulier voor terugbetaling bij Y-Axis heeft ingevuld. De cliënt dient een kopie van de afwijzingsbrief van de Autoriteit bij te voegen ter onderbouwing van de Restitutievordering. Als een klant nalaat een kopie van de afwijzingsbrief of afwijzingsstempel in het paspoort van de klant bij te voegen, kan Y-Axis geen restitutie geven.
 6. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door diensten van derden. Ook kunnen klanten geen aanspraak maken op restitutie van servicekosten.
 7. Y-Axis is niet verantwoordelijk voor de terugbetaling van vergoedingen of andere bedragen/kosten die zijn betaald aan beoordelingsinstanties, immigratieautoriteiten, ambassade/consulaat/hoge commissie in het geval dat de klant geen toestemming voor immigratie krijgt, of in geval van afwijzing of niet-aanvaarding van zijn/haar verzoek op enig moment door een respectieve autoriteit. In de honoraria zijn uitsluitend de kosten voor de dienstverlening van Y-Axis begrepen en exclusief eventuele aanvraag- of beoordelingskosten. De klant gaat ermee akkoord de volledige aanvullende kosten te betalen, indien van toepassing.
 8. Als de klant het geld heeft betaald via een online kaartservice, stemt de klant er hierbij mee in dat hij/zij het bedrag niet zal opnemen, of niet het recht heeft om het bedrag terug te boeken, zonder medeweten van Y-Axis, in geval van betaling door eender welke persoon. modus. Dit geldt ook voor CC Avenue, tenzij anderszins de restitutienormen worden gevolgd zoals vermeld in de overeenkomst en de procedure die is voorgeschreven door de wet die op dat moment geldt onder de jurisdictie van Hyderabad, staat Telangana.
 9. Als de klant het geld via Credit Card of Net Banking heeft betaald, verbindt hij zich vrijwillig ertoe de betaling niet te betwisten of de aangewezen bank op de hoogte te stellen voor terugboeking, waarbij hij erop aandringt dat de bank de door hem aan Y-Axis gedane betaling inhoudt of annuleert. . De klant verbindt zich er verder toe zijn bankier ervan op de hoogte te stellen dat de betaling aan Y-Axis echt is en dat de transactie een uitzondering vormt op zijn verzoek om de betaling in zijn voordeel te annuleren of terug te vorderen. Dit geldt ook voor gevallen van misbruik en kaartverlies, hetzij door hem, hetzij door iemand anders. De klant stemt ermee in om in dit aspect met Y-Axis samen te werken in het geval Y-Axis de zaak in zijn voordeel wil verdedigen/vertegenwoordigen bij een bank/autoriteit.
 10. De servicekosten van Y-Axis hebben geen betrekking op de markttarieven en zijn conform de bedrijfsnormen waarmee de klant heeft ingestemd. Eventuele claims na de registratie, zoals te hoge kosten en dergelijke, worden niet gehonoreerd en de klant zou niet het recht hebben om hetzelfde te betwisten zoals uitgelegd en uitgedrukt via alle informatiebronnen, en de klant is geïnformeerd voordat hij zich registreerde. .
 11. De klant aanvaardt dat immigratie het tonen van voldoende geld inhoudt, indien van toepassing, wat verschilt van land tot land en van het traject/de categorie die de klant toepast. De klant verbindt zich ertoe te voldoen aan de vereisten zoals gewenst door de betrokken immigratie-/andere autoriteiten, en het niet verstrekken van dergelijke fondsen door de klant zal Y-Axis niet aansprakelijk stellen voor enige terugbetaling van de servicekosten of een deel daarvan. In dergelijke gevallen wordt geen restitutieverzoek voor servicekosten in behandeling genomen.
 12. De klant aanvaardt ook dat alle/alle registraties voor welk land dan ook vóór deze datum van de klantverklaringsovereenkomst met Y-Axis, indien van toepassing, nietig worden verklaard en dat er geen aanspraak kan worden gemaakt op de dienst of de vergoeding totdat deze schriftelijk door Y is ingediend. -As. 
 13. Indien de vergunning op de volgende gronden wordt afgewezen, vindt er geen restitutie plaats:
  • Als de cliënt niet op het gesprek aanwezig is.
  • Het falen van de medische behandeling door de cliënt of zijn of haar gezinsleden die in het verzoek zijn opgenomen.
  • Als de cliënt niet voldoet aan de eisen van de Ambassade of het Consulaat.
  • Het niet overleggen van een echt politieverklaring, die niet minder dan 3 maanden oud is
  • Het niet aantonen van voldoende middelen voor afwikkeling door de cliënt of zijn of haar gezinsleden.
  • Voorafgaande overtreding van immigratiewetten door de cliënt of een van zijn of haar familieleden.
  • Late indiening van eventuele aanvullende documenten die op een later tijdstip door het consulaat worden aangevraagd
  • De klant slaagt er niet in de vereiste score te behalen voor de Engelse taaltest om te voldoen aan de geschiktheidscriteria en zoals geadviseerd door de Y-Axis-consulent.
  • Er vindt geen restitutie plaats als de cliënt zijn/haar zaak binnen 3 maanden na de registratiedatum verlaat
  • Ook het niet communiceren met uw Consulent gedurende een periode van 3 maanden wordt beschouwd als een verzaking
 14. De vergoeding die aan de overheid of een andere instelling wordt betaald, is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en is niet inbegrepen in de servicekosten. Y-Axis zal geen aanspraak maken op restitutie in geval van afwijzing.
 15. De klant moet binnen 30 dagen alle papieren, formulieren en feiten aanbieden die Y-Axis in staat stellen aan zijn/haar verzoek te werken en het gereed te maken voor indiening bij de bevoegde beoordelings-/immigratie-autoriteit. Het onvermogen van de klant om hetzelfde te doen zal alleen maar suggereren dat er geen terugbetaling van de aan Y-Axis aangeboden advies-/consultatievergoeding openstaat.
 16. De cliënt dient Y-Axis binnen een week na ontvangst van een dergelijk bericht op de hoogte te stellen van elke communicatie die hij/zij van kantoor ontvangt – schriftelijk of telefonisch. Bovendien zal de klant het genoemde immigratieadviesbureau op de hoogte stellen van elke communicatie (in schriftelijke vorm of via de telefoon) die door de klant wordt ondernomen, rechtstreeks met het betrokken bureau binnen een week of 7 dagen na een dergelijk contact. Dit omvat persoonlijke bezoeken aan het kantoor en/of telefonische inlichtingen. Het onvermogen van de klant om hetzelfde te doen zal er alleen maar op wijzen dat er geen enkel geld terug is voor de aan Y-Axis aangeboden secretariële kosten.
 17. De cliënt zal deelnemen aan elk interview, indien en wanneer nodig door het betrokken bureau, op de door het bureau aangegeven plaats, en op eigen kosten, en elke door het bureau gegeven opdracht snel opvolgen. Het onvermogen van de klant om hetzelfde te doen zal alleen maar suggereren dat er geen enkele restitutie openstaat van de aan Y-Axis aangeboden secretariaatskosten.
 18. Indien het verzoek/petitie wordt geretourneerd/afgewezen/vertraagd vanwege een fout in de aanvraagkosten of de wijze van betaling, stemt de cliënt ermee in om de intrekking van zijn verzoek op deze grond niet te betwisten; aangezien de betaling en de wijze van betaling van de aanvraagkosten uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant is.
 19. Het is duidelijk dat het indienen van een immigratieverzoek nooit algemeen, routinematig en/of tijdgebonden is. De betrokken behandelend ambtenaar kan verzoeken om aanvullende papieren, afhankelijk van de veranderende vereisten van de procedure, en kan verzoeken om verdere indiening van dergelijke aanvullende papieren bij de betrokken immigratieautoriteiten. Elk verzoek om terugbetaling op deze gronden zal niet worden gehonoreerd.
 20. De klant moet ook begrijpen en accepteren dat er geen restitutie of overdracht van Y-Axis-kosten aan een vriend of familielid zal plaatsvinden in het geval hij of zij zijn/haar verzoek intrekt of besluit om zich af te melden vanwege welke reden dan ook tijdens de procedure na hij/zij meldt zich aan.
 21. De opdrachtgever zal alle benodigde informatie en papieren, zoals de Engelse vertalingen, aanbieden in een overeengekomen vorm zoals gewenst door Y-Axis en het betrokken bureau. Het is volledig overeengekomen door het genoemde immigratieadviesbureau op grond van de door de cliënt gepresenteerde feiten en papieren. In het geval dat wordt ontdekt dat de verstrekte gegevens onnauwkeurig, nep, gebrekkig of onjuist zijn, zal het aanbod niet worden aanvaard door de betrokken immigratieautoriteiten. Bovendien neemt het immigratieadviesbureau geen enkele verantwoordelijkheid voor negatieve gevolgen voor het resultaat van het verzoekschrift en de daaruit voortvloeiende afwijzing op deze basis. In dergelijke situaties kan geen restitutie worden geclaimd, noch van de advieskosten, noch van het aan de overheidsorganisaties betaalde bedrag.
 22. Y-Axis heeft het recht om hun diensten te beëindigen/intrekken zonder restitutie van de servicekosten van de klant, onder onderstaande voorwaarden.
  • Als de klant niet alle papieren binnen de gestelde tijd vanaf de datum van zijn/haar registratie indient, wat normaal gesproken binnen een maand is
  • Probeert de naam van het bedrijf op welke manier dan ook te belasteren, waardoor het functioneren van het bedrijf of de reputatie wordt aangetast
  • Reageert al meer dan een maand niet op de mails en telefoontjes van het bedrijf en trekt zich terug vanwege persoonlijke redenen
  • Y-Axis is redelijkerwijs van mening dat iemand anders dan de klant voor zijn of haar persoonlijk voordeel toegang probeert te krijgen tot de Dienst.
  • Naar oordeel van Y-Axis gedraagt ​​u zich zodanig dat uw adviseur de dienst(en) niet meer kan leveren.
 23. De klant stemt er hierbij mee in te voldoen aan alle vereisten van de betrokken autoriteiten die een beoordeling uitvoeren of over de uitkomst beslissen. De klant stemt er ook mee in om alle papieren inclusief originelen te overleggen, indien vereist door de betrokken beoordelingsautoriteiten. De klant begrijpt dat elk onvermogen van zijn/haar kant om deze papieren of een deel daarvan in te dienen een onafhankelijk falen van de klant is en Y-Axis is hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk. De klant gaat er derhalve mee akkoord dat het niet overleggen van papieren geen geldige reden kan zijn om terugbetaling te eisen.
 24. De klant zal alle kosten betalen die mogelijk verschuldigd zijn aan een verscheidenheid aan overheids- en vaardigheidsbeoordelingsinstanties en taaltestorganisaties, zoals maar niet beperkt tot de kosten van de vaardigheidsbeoordeling, de kosten voor het aanvragen van een verblijfsvergunning, de aanvaardbare Engelse taal of andere taaltests, indien van toepassing. gezondheidstests, etc. De opgegeven kosten zijn strikt niet-restitueerbaar en kunnen niet worden aangepast door een van de ontvangende kantoren of het immigratieadviesbureau, ondanks de definitieve conclusie over het verzoekschrift. Een gunstige beoordeling of conclusie is het enige voorrecht van de betrokken organisatie, ook al oefent het immigratieadviesbureau in geen enkele fase van het verzoek enige controle uit over de uiteindelijke uitkomst. Y-Axis heeft in geen enkele fase zekerheid gegeven over een gunstige beoordeling of eindresultaat van de beoogde aanvraag van de opdrachtgever.
 25. De klant zal Y-Axis informeren over elk nieuws met betrekking tot een verandering van woon-/postadres, opleidings-/gespecialiseerde referenties, verandering van huwelijksstatus/dienst of bedrijf, pasgeboren kinderen of enige politie-/onwettige zaak na het indienen van het verzoekschrift en terwijl de procedure duurt tot het moment van de intrekking van de permanente verblijfsvergunning. Het onvermogen van de klant om hetzelfde te doen zal alleen maar aantonen dat er in het geheel geen restitutie openstaat voor eventuele advieskosten die aan het immigratieadviesbureau zijn betaald.
 26. De cliënt zal verschijnen voor een toets Acceptabel Engels of een andere taal, indien van toepassing, en een minimaal individueel totaal van de groep behalen op elke gegeven vier beoordelingsfactoren – luisteren, lezen, schrijven en spreken – zoals passend voor hem/haar en volgens de vereiste van de uitvaardigende autoriteit/beoordelingsinstantie. De cliënt realiseert zich terdege en stemt ermee in dat zijn verzoek niet kan worden ingediend zonder de noodzakelijke tests voor de aanvaardbare Engelse taal of andere taal (indien van toepassing), ook voor partner of personen ten laste ouder dan 18 jaar, en zonder terugbetaling van de kosten voor advies-/consultatie-/secretariële diensten die worden aangeboden aan Y-Axis zal uitstaan ​​of verwikkeld zijn in een situatie waarin hij er niet in slaagt de vereiste aanvaardbare Engelse taal- of andere taaltest te behalen.
 27. De cliënt zal er ook voor zorgen dat hij/zij getrouwd is of een relatie heeft die aanvaardbaar is om als afhankelijke echtgenoot te worden beschouwd, of dat de aanvaardbare afhankelijke(n) verschijnt voor een aanvaardbare Engelse taal of andere taaltests, indien van toepassing, en biedt een rapport aan met minimale score zoals passend op basis van de vastgestelde SERVICE LEVEL OVEREENKOMST met Y-Axis.
 28. Door de overeenkomst om gebruik te maken van onze diensten te ondertekenen/bevestigen, kan de cliënt zich OP GEEN ENKEL PUNT tijdens de procedure terugtrekken vanwege zijn eigen persoonlijke omstandigheden die mogelijk zijn veranderd. Het is onaanvaardbaar om enige vorm van schikking te overwegen of te overwegen. Als bedrijf met zware investeringen kunnen we geen verzoeken om terugbetaling inwilligen zodra de diensten zijn verleend of wanneer een deel van de procedure is begonnen.
 29. De cliënt zal loyaal aan Y-Axis elk detail onthullen met betrekking tot elk bestaand of verleden geval van wangedrag en/of veroordeling en insolventie jegens de cliënt en degenen die van hem afhankelijk zijn. Als hij dergelijke details niet openbaar maakt, en als hetzelfde later wordt gevonden, zal er geen enkele restitutie plaatsvinden van het geld dat aan Y-Axis in kwestie is gegeven. 
 30. Y-Axis is verplicht de vertrouwelijkheid en privacy van een cliënt te respecteren. Dienovereenkomstig neemt Y-Axis redelijke stappen om de door Y-Axis verzamelde persoonlijke informatie te beschermen tegen misbruik en verlies en tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking. Y-Axis kan de persoonlijke informatie van de klant (en, indien van toepassing, de familie van de klant) gebruiken en openbaar maken voor het primaire doel waarvoor deze is verzameld, voor redelijkerwijs te verwachten secundaire doeleinden die verband houden met het primaire doel, en in andere omstandigheden zoals toegestaan. door de Privacywet. Over het algemeen zal Y-Axis de persoonlijke gegevens van de klant openbaar maken voor de volgende doeleinden:  

 • Om onze zaken uit te voeren, 
 • Om onze diensten aan te bieden en op de markt te brengen, 
 • Om met de klant te communiceren, 
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, en 
 • Om ons te helpen onze diensten te beheren en te verbeteren.  

Y-as geeft ontvangstbewijzen uit voor alle geïnde betalingen; Het is echter van cruciaal belang op te merken dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor eventuele rechtstreekse betalingen.

 • De opdrachtgever aanvaardt duidelijk dat hij op de hoogte is van de gebruikelijke wachtduur/gemiddelde tijd, passend bij zijn vergunningsklasse, en voorts dat deze wachtduur/gebruikelijke tijd uitsluitend afhangt van het gemak van het betreffende kantoor/beoordelingsorgaan. De klant is het er ook volledig mee eens en realiseert zich dat hij nooit enige aanspraak zal kunnen maken op enige vorm van terugbetaling van de kosten die op of buiten de locatie zijn gemaakt op grond van de verlengde aanvraagtermijnen.
 • Y-Axis heeft geen enkele vorm van zekerheid, advies of belofte geboden over werk of baangarantie na goedkeuring van de vergunning en na landing voor een bepaald overzees land. Er zal geen vergoeding worden geclaimd voor eventuele eerder door de opdrachtgever aan Y-Axis aangeboden advies-/advies-/secretariële kosten op grond van het feit dat Y-Axis in het buitenland geen baangarantie heeft kunnen bieden.
 • In een situatie waarin er sprake is van een conflict/geschil over de betaling die een klant aan Y-Axis heeft gedaan in de richting van de SERVICE LEVEL OVEREENKOMST die naar behoren is ondertekend met Y-Axis. De verantwoordelijkheid van Y-Axis, indien deze zich voordoet en uitstaat, hetzij in geld of anderszins, zal niet verder gaan dan en beperkt zijn tot de kosten die aan Y-Axis worden aangeboden als adviseur/consultatie/secretariaatskosten als onderdeel van het naar behoren aangegeven SERVICENIVEAU OVEREENKOMST.
 • Er zijn bepaalde landen die een limietsysteem hebben, en daarom is de goedkeuring van een groene kaart/permanent verblijf afhankelijk van het feit dat de limiet voor dat jaar niet wordt bereikt. De klant beschikt mogelijk over de vereiste punten zoals nodig door de immigratieautoriteiten van het opgegeven land, maar het is mogelijk dat hij/zij nog steeds geen groene kaart/permanent verblijf krijgt als de limiet voor dat jaar is bereikt. Het niet verkrijgen van een Groene Kaart/Permanent Verblijf vanwege de limiet kan geen reden zijn om een ​​terugbetaling te eisen, en de klant begrijpt hetzelfde volledig.
 • Als uw verzoek om terugbetaling onder de aanvaardbare voorwaarden van het Bedrijf en de serviceovereenkomst valt, bedraagt ​​de tijd die voor een dergelijk verzoek nodig is 15-30 werkdagen.
 • Het geschreven servicebedrag geldt voor de volledige service op de datum van registratie en omvat alleen de individuele aanvraag. Elke veronderstelling van uitgebreide diensten aan familie of kinderen is ter beoordeling van de klant, en het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dit soort veronderstellingen.
 • De cliënt zal loyaal tegenover Y-Axis elk detail onthullen met betrekking tot elk bestaand of verleden, geval van wangedrag en/of veroordeling, en insolventie tegen de cliënt en degenen die van hem afhankelijk zijn. Als hij dergelijke details niet openbaar maakt, en als hetzelfde later wordt gevonden, zal er geen enkele restitutie plaatsvinden van het geld dat aan Y-Axis in kwestie is gegeven.

Alle aan Y-Axis betaalde vergoedingen zijn voor het verlenen van diensten die op de Y-Axis-website staan ​​vermeld. Tenzij anders vermeld, zijn alle kosten vermeld in Indiase roepies. U bent verantwoordelijk voor het betalen van alle kosten en toepasselijke belastingen die verband houden met onze diensten via een van onze geaccepteerde betaalmethoden.

Y-Axis maakt geen deel uit van enige overheidsinstantie/organisatie of ambassade. Wij zijn een besloten vennootschap en hebben niet de bevoegdheid om u een vergunning van welke aard dan ook te verlenen. Wij kunnen alleen mensen bijstaan, begeleiden en adviseren die willen migreren of reizen naar het door hen geselecteerde land. Houd er rekening mee dat de uiteindelijke beslissing over alle verzoeken berust bij de relevante overheidsdiensten in hun respectieve landen.

Onze overeenkomsten met klanten zijn gebaseerd op vertrouwen, oprechtheid en veiligheid, en elke optie wordt duidelijk omschreven. Onze voorwaarden zijn transparant en er is niets verborgen.

De klant gaat ermee akkoord en erkent dat het bedrijf geen enkele dienst/product enz. voorstelt of afdwingt en dat de uitspraak over een bepaalde dienst/product enz. de individuele beslissing van de klant is en op geen enkel moment mag worden aangenomen als een oordeel van het bedrijf.

Y-Axis brengt alle producten op de markt en informeert alle klanten over de mogelijkheden, zonder enige externe druk om voor deze dienst/product enz. te hebben gekozen.

De klant heeft kennis genomen van alle bovenstaande bepalingen in detail, gaat akkoord en blijft zich houden aan alle voorwaarden voor ondertekening/erkenning van deze overeenkomst.

Y-Axis wordt geëxploiteerd en gecontroleerd in India, met statutaire zetel in Hyderabad, Telangana. De wetten van de regering van India en de deelstaatregering van Telangana zijn van toepassing op de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze overeenkomst. Alleen de rechtbanken in Hyderabad, Telangana zijn bevoegd om geschillen tussen het bedrijf en elke persoon die voortkomen uit een kwestie met betrekking tot het bedrijf te behandelen.

Overmacht. In geen geval zal het Bedrijf verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen of vertragingen in de nakoming van zijn verplichtingen hieronder die voortkomen uit of veroorzaakt worden door, direct of indirect, krachten die buiten zijn macht liggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot – stakingen, werkonderbrekingen, ongevallen, oorlogsdaden of terrorisme, burgerlijke of militaire ongeregeldheden, nucleaire of natuurrampen of overmacht, eventuele uitbraken, epidemieën of pandemieën; en onderbrekingen, verlies of storingen van nutsvoorzieningen, communicatie of computerdiensten (software en hardware). Het is duidelijk dat het bedrijf redelijke inspanningen zal leveren om de dienstverlening zo snel mogelijk te hervatten onder de gegeven omstandigheden. Uw dossier wordt ingehouden/uitgesteld totdat de situatie onder controle is. Als we vaststellen dat u niet in aanmerking komt voor een aanvraag, is er geen restitutie verschuldigd voor de betaalde servicekosten, aangezien de service al is gestart.

Charge Back: De klant gaat ermee akkoord dat hij/zij weet dat Y-Axis zijn werknemers zal inzetten en andere infrastructuren zal gebruiken voor het leveren van diensten aan de klant door aanzienlijke bedragen uit te geven. Ongeacht het resultaat van het verzoek, verbindt de klant zich ertoe geen aanspraak te maken op terugbetaling van de aan Y-Axis betaalde erelonen en kosten, behoudens voor zover bepaald in de overeenkomst.

De klant gaat hierbij akkoord en begrijpt de resultaten van de dienst waarvoor hij zich heeft aangemeld, en zal daarom geen terugvordering initiëren (alleen van toepassing op kaartbetalingen).

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op +91 7670 800 000 of u kunt ons een e-mail sturen op support@y-axis.com. Een van onze vertegenwoordigers zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.